Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Administratief Sterk

Versie: Januari 2023

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  a. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;

  b. Opdrachtnemer: Administratief Sterk gevestigd te: Voorthuizen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52854086.

  c. Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

  d. Werkzaamheden: Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaald persoon of bepaalde personen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, opdrachten,  overeenkomsten, werkzaamheden en/of diensten.
 2. De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien deze Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan kan de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.
 4. Opdrachtnemer mag de Algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 5. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze Algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op latere offertes van Opdrachtnemer en op Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 3 – Totstandkoming, duur, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst.

 1. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever de Opdracht bevestigt, of als er feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Opdracht. De bevestiging van de Opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Als de Opdracht mondeling is verstrekt, of als de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde, zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst tussentijds opzeggen.
 6. Opzegging dient schriftelijk aan de Opdrachtgever te worden meegedeeld.
 7. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties en kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden. Deze betalingsverplichtingen van opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de opdracht direct en volledig opeisbaar.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

 1. Opdrachtgever moet alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, en de gegevens en informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht,
  1. tijdig,
  1. in de door Opdrachtnemer gewenste vorm, en
  1. op de door Opdrachtnemer gewenste wijze verstrekken.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid
  van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook als deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever verklaart zich te conformeren aan wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, noch voor de verstrekking van de gegevens als zodanig aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag gegevens en informatie die hij van of namens Opdrachtgever ontvangt die inhoudelijk strijdig zijn met de privacyregelgeving vernietigen zonder hiervan Opdrachtgever te informeren.
 3. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Extra kosten, extra uren en overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van bescheiden.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
 3. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.


Artikel 6 – Termijnen

 1. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van de termijnen levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en daarom geen grond voor ontbinding van de overeenkomst dan wel recht op schadevergoeding op.
 2. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
 3. De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is –door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtgever, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 – Intellectuele vermogensrechten

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten (van de geest) welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht, komen toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, verslagen, plannen, (model)contracten, logo´s, tekeningen, data, product of bedrijfsnaam, teksten en beelden van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden, e-mails, of software etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 8 – Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer moet de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens verkregen resultaten.
 2. Opdrachtnemer is, als hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtnemer mag de naam van Opdrachtgever en in hoofdlijnen de verrichte werkzaamheden kenbaar maken aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
 4. Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen.


Artikel 9 – Persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die hij verwerkt en uitwisselt in het kader van de Overeenkomst. Indien en voor zover de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden (mede)bestaan uit persoonsgegevens, is Opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het moment van verkrijging van de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is – tenzij hij een opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt waarbij uitsluitend de persoonsgegevens van de Opdrachtgever zelf worden verwerkt dan wel Opdrachtgever verwerker in de zin van de privacyregelgeving is – met betrekking tot de verwerking van de door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving, dit voor alle verwerkingen door Opdrachtnemer.
 3. Partijen zullen ieder – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid– de persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken.
 4. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze verstrekken aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer Opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is. Een partij zorgt ervoor dat hij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die deze op grond van de geldende wetgeving mag ontvangen.
 5. Partijen zullen – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – beiden de technische en organisatorische maatregelen treffen (en zo nodig aanpassen) om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen.
 6. In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegde toegang hebben kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving met betrekking tot beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.
 7. Opdrachtgever zal betrokkenen – als bedoeld in artikel 4, lid 1 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – informeren over de verwerkingen van hun persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.
 8. Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene conform de geldende privacyregelgeving behandelen, behoudens voor zover het verzoek betrekking heeft op verwerking van persoonsgegevens in het kader van aan personeel gerelateerde werkzaamheden, waaronder wordt verstaan de dienstverlening in het kader van de loonverwerking. In dat geval zal Opdrachtgever het verzoek in behandeling nemen. Als het verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door Opdrachtnemer verwerkte persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar.
 9. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen partijen elkaar in voorkomend geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig onderzoek van de autoriteit persoonsgegevens of enig andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van de autoriteit persoonsgegevens tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
 10. In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens, privacyregelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van de gemaakte afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
 11. Opdrachtnemer heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit plaatsvindt.
 12. De in dit artikel gebruikte definities komen overeen met de definities als gebruikt in artikel 4 van de AVG.


Artikel 10 – Vergoeding

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen. De vergoeding van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
 3. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


Artikel 11 – Betaling

 1. Betaling moet zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, of een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente en kosten in rekening te brengen.
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375,-.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat zij opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alsdan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade die dit voor Opdrachtgever of derden tot gevolg heeft.
 6. Opdrachtnemer houdt zich het uitdrukkelijk recht voor de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden in bewaring te nemen, totdat Opdrachtgever volledig aan zijn financiële verplichting jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 12 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de werkzaamheden of het geheel of niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald bedrag.


Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere (buiten) contractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en/of zijn medewerker(s)of werknemers is beperkt tot de hoogte van de laatste factuur, of indien het een enkele opdracht betreft, de hoogte van het bedrag van de desbetreffende opdracht. In geen geval is de aansprakelijkheid hoger dan hetgeen in het desbetreffende geval onder de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen) die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden (waaronder ook maatregelen door of vanwege de Belastingdienst) wegens schade die veroorzaakt is, doordat de opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 4. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 BW.                                                                                                                                       
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige of ontijdige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in door Opdrachtnemer gebruikte software of computerprogrammatuur, of voor schade ontstaan door (technische) storingen en/of het niet, of niet goed functioneren van (elektronische en/of data) verbindingen of de kwaliteit hiervan, ongeacht of deze door Opdrachtnemer of door derden gerealiseerd worden.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan opdrachtnemer verzonden (email)berichten Opdrachtnemer niet hebben bereikt, of vice versa.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opzet, roekeloosheid, (grove) onachtzaamheid of (grove) nalatigheid van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 9. De opdrachtgever heeft slechts recht op schadevergoeding indien de schade zo snel mogelijk nadat het is voorgevallen aan Opdrachtnemer bekend is gemaakt.
 10. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedrags- en beroepsregels.


Artikel 14 – Elektronische communicatie

 1. Gedurende de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Aan het gebruik van elektronische communicatie c.q. middelen kleven risico’s, waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich bewust zijn.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel bij één of ieder van hen voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 4. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken.
 5. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 6. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van elektronisch communicatie zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer bepalend en leveren dwingend bewijs op, tenzij opdrachtgever tegenbewijs levert.


Artikel 15 – Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.


Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.


Artikel 18 – Vindplaats

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload op de website van opdrachtnemer: www.administratiefsterk.nl